L'etapa

Els OBJECTIUS de l’etapa són:

1. Educar, estimular i desenvolupar al nostre alumnat en totes les dimensions de la seva persona. Es porten a terme, diferents projectes i metodologies:

• Educació Emocional.
• Interioritat.
• Estimulació primerenca.
• Psicomotricitat.
• Treball per projectes.

2. Afavorir el creixement personal a través del treball del jo, potenciant la pròpia capacitat de conèixer els propis sentiments i la confiança en les seves possibilitats i limitacions.

3. Potenciar la vivència de l’escola com a quelcom positiu on l’infant es senti a gust amb ell mateix i amb tots aquells que l’envolten, convertint l’escola en comunitat de creixement personal i social.

4. Estimular la motivació i la capacitat receptiva dels infants envers els diferents aprenentatges, donant-los l’oportunitat d’adquirir diferents estratègies per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta.

5. Concebre l’infant com a protagonista dels seus propis aprenentatges.

6. Potenciar un aprenentatge significatiu partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn, per passar de forma seqüenciada a l’abstracció dels diferents continguts. D’aquesta manera l’aprendre pren significat i funcionalitat. L’infant troba un sentit a allò que fa i es mostra capaç de superar per ell mateix petites situacions i nous reptes.

7. Oferir als infants un model de mestre/a que els coneix, els comprèn, hi confia, els dóna seguretat i que respecta la seva individualitat i la seva diversitat.

A continuació us podeu descarregar el fullet amb la informació general de l'etapa: