La nostra escola promou la formació integral de l'alumnat d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, segons l'estil de Sant Antoni Maria Claret, i els prepara a participar activament en la transformació i millorament de la societat. És una escola al servei del poble, i així:
 

  • Dóna resposta a una opció educativa que moltes famílies reclamen, i vol obrir-se a tothom qui desitja d'educar-hi els propis fills. 
  • S'acull al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l'educació i evitar tota discriminació per motius econòmics. 
  • Compta amb un equip de professors i professores i col·laboradors/res que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tot l'alumnat. 
  • Té el suport i l'estímul de les famílies dels i les alumnes, compromesos amb l'opció educativa pròpia del centre. Segueix les orientacions i els criteris pastorals de l'Església Diocesana. 
  • S'insereix en la realitat sòcio-cultural de Catalunya, com a expressió de seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora. 
  • En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, l'escola claretiana se sent corresponsable i solidària amb totes les altres escoles del país.