Objectius que ens plantegem

Volem aconseguir per als nostres alumnes:
 

  • Una sòlida formació acadèmica, adient a les seves característiques, entesa com l’adquisició de continguts i el desenvolupament de capacitats. Volem arribar a tots els alumnes i, per tant, volem que aquesta formació estigui a l’abast d’alumnes amb característiques i capacitats diverses: els processos d’ensenyament-aprenentagte, amb el treball conjunt de tots, han de ser assolibles per a tothom. Volem també que cada alumne pugui desenvolupar una formació acadèmica en funció de les seves capacitats: alhora que la fem assequible per tothom, potenciem que els alumnes amb més possibilitats puguin arribar a nivells molt alts. És a dir, fem compatible l’equitat amb l’excel·lència. Prenent el conjunt d’alumnes com a mostra, quin és el “nivell” que ens proposem? Quina és la nostra referència? La resposta és clara: no ens volem limitar a preparar la Selectivitat, sinó que volem que els nostres alumnes puguin fer front als estudis universitaris amb una formació sòlida, que els doni seguretat i recursos per a progressar satisfactòriament.
  • La seva maduració com a persona: L’etapa de Batxillerat coincideix amb una fase de la vida decisiva: en el seu decurs, l’estudiant deixa definitivament de ser un/a jove adolescent i es transforma totalment en un jove adult. Al llarg del Batxillerat, la relació i el tipus de diàleg que tindrem amb ell, com a professors o com a pares, ve molt marcat per aquests fet. Això ho observem reiteradament els professors i ho constaten els pares És una fase apassionant que l’ha de fer el noi/a però no sòl, sinó amb l’acompanyament dels pares i dels professors (especialment el tutor), a una distància prudent que permeti la observació del dia a dia i la seva evolució, i faci possible la intervenció oportuna. Hem d’avançar amb seguretat i fermesa, sabent que hem de garantir:

    • La seva responsabilitat, que l’ha de fer persona mereixedora de confiança als ulls dels altres i d’ell mateix
    • El desenvolupament de la seva autonomia i de la seva iniciativa, que li han de permetre “fer camí”, traçar-se la seva pròpia vidac) el seu equilibri emocional, que li ha de permetre fer front a les dificultats que li puguin sorgir (acadèmiques o personals) amb esperit de superaciód) uns valors, que li han de permetre decidir cap “on vol anar”
       
  • El coneixement de la realitat, la seva pròpia i la del món: Els esdeveniments acadèmics i personals l’han de portar al coneixement d’un mateix: les seves capacitats i limitacions, els seu interessos.... És un descobriment que ha de fer i que ha d’assumir. Professors i pares haurem d’estar a prop, per ajudar-lo en el procés i per a orientar-lo. Però no pot quedar tancat en ell mateix. Potenciarem que “obri els ulls al món”, que s’informi del que succeeix en l’àmbit social i en el medi ambient, i que es formi opinions fonamentades que li permetin intervenir com a ciutadà.