Eines

Eines amb les que comptem per a portar a terme els nostres objectius:

 • Un alumnat amb un ambient de convivència i de treball, compromès amb els seus estudis.

  El respecte, la tolerància i l’afabilitat que mostren els nostres alumnes fan possible la integració de tothom, la convivència i l’harmonia.

  El compromís personal amb els propis estudis i el compromís establert en grup amb uns objectius comuns, fan que l’ambient de treball tant a classe com a casa sigui una realitat que es constata dia a dia.
   
 • Un equip de professors competent en l’ensenyament de la seva matèria, responsable i seriós amb el seu treball, compromès amb els seus alumnes, flexible en la seva tasca pedagògica.


  La competència, responsabilitat i serietat de l’equip de professors garanteixen una constància i efectivitat en la seva feina.
  Però volem destacar especialment el compromís amb els alumnes, amb els seus objectius individuals i de grup, que permet que alumnes i professors treballem junts, en col·laboració mútua.

  La tasca de cada professor es comprova amb diferents indicadors: resultats de Selectivitat en la seva matèria, enquesta anual als alumnes amb l’avaluació dels aspectes més significatius de la tasca del professor, entrevistes del tutor amb els alumnes i famílies, sessions de tutoria...
   
 • Un sistema d’avaluació que impulsa l’assimilació constructiva dels continguts, que estimula un ritme de treball regular. Es complementa amb un sistema de seguiment que detecta els aspectes a millorar en el procés d’aprenentatge de l’alumne i en la seva maduració personal.

  El sistema d’avaluació fonamentat en tasques a curt i a mig termini, així com en exàmens de diferents graus de magnitud (parcials, globals de trimestre i finals de curs), promou la seriositat en les classes i el ritme de treball regular, permet una assimilació més consolidada i interrelacionada dels continguts, i esglaona el camí cap a la Selectivitat i a la Universitat.

  Les reunions mensuals de l’equip de professors i les reunions setmanals de l’equip de tutors fan possible un seguiment acurat de l’alumne: ritme de treball a casa, aprofitament de les classes, rendiment, relació amb els companys, estat d’ànim...
   
 • Un equip de tutors que situa i exigeix, guia i orienta, dóna suport i recolza.

  El tutor lidera el compromís dels professors i dels alumnes amb els objectius del grup-classe, i vetlla per a que tot el grup i cada alumne individualment mantinguin la motivació òptima.

  El tutor, com a persona, es manté a prop de l’alumne i segueix la seva evolució acadèmica i personal, atent a escoltar o a intervenir.
   
 • Un paper actiu de les famílies en l’educació dels seus fills coordinat, a través de la tutoria, amb la línia educativa de l’escola (reunions de grup, entrevistes personals)

  Es fonamental la implicació dels pares en el procés acadèmic i personal realitzat pels seus fills en el Batxillerat. La necessitem i hi comptem.

  En la reunió de famílies de inici de curs el tutor coordina amb els pares la tasca que toca a cadascú (alumnes, professors i pares) per a portar a terme els objectius. Al llarg del curs, en reunions trimestrals, s’analitza conjuntament la seva evolució.

  Periòdicament, pares, alumne i tutor, seiem per a dialogar i col·laborar tots junts, amb una implicació afectiva evident, en l’assentament, orientació i progrés del nostre protagonista.
   
 • La voluntat d’escoltar i el desig permanent de voler millorar l’Escola i, en concret, l’etapa de Batxillerat

  Escoltem i tenim els ulls oberts per a saber que sent l’alumne, com viu aquesta etapa, quines dificultats troba i com podem donar-li resposta i ser més efectius.

  Escoltem i tenim els ulls oberts també per a estar atents a l’evolució de la didàctica de l’ensenyament, de les noves metodologies i tecnologies, dels canvis a la Universitat....

  D’aquesta manera el pas dels cursos condueix a un progrés i millora de la metodologia i didàctica del professor, i a una adaptació i evolució de la organització i funcionament de l’etapa de Batxillerat. S’incrementa l’atenció a l’alumnat amb la reserva d’hores específiques del professor durant les tardes lliures de l’alumne. Es millora l’equipament i creixen els recursos: a més de les millores en els laboratoris i tallers, a les aules de informàtica i multimèdia..., s’ha afegit el “Campus Claret” (intranet per alumnes, professors i pares) i s’ha incorporat a totes les aules la didàctica amb ordinador i projector.

  No estem tancats. Volem millorar i estem atents i receptius per a introduir les modificacions i novetats que observem oportunes.

  Escoltant, observant, entre tots, construïm el sentit comú que guia les nostres decisions.