Currículum

El CURRÍCULUM de cada curs de Batxillerat el formen la part comuna (matèries comunes, tutoria i treball de recerca), i quatre matèries de modalitat. La part comuna suposa 14 h setmanals, mentre que les matèries de modalitat representen 16 h setmanals.

CURRÍCULUM COMÚ

1r de batxillerat                                  2n de batxillerat
Català 
Castellà
Anglès
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació Física 
Tutoria 
Treball de Recerca (primera etapa) 
 

Català
Castellà 
Anglès
Història de la Filosofia
Història d’Espanya
Tutoria
Treball de Recerca (part final)

     

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1r de batxillerat   2n de batxillerat
Matemàtiques
Física o Cultura Audiovisual
Química o Economia i Empresa
Biologia o Dibuix Tècnic 
Francès
 
Matemàtiques
Física o Cultura Audiovisual
Química o Economia i Empresa
Biologia o Dibuix Tècnic
Tècniques de laboratori
     

MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1r de batxillerat   2n de batxillerat
Mates CC. SS.
Economia i Empresa
Història Contemporània
Cultura Audiovisual o Física
Francès
 
Mates CC.SS.
Geografi a
H. de l’Art
Economia i Empresa
Cultura Audiovisua


L’oferta de matèries de modalitat s’ha dissenyat en funció de les matèries bàsiques existents en cadascuna de les Branques en que s’agrupen els diferents Graus, seguint les previsions del Pla Bolonia. És, doncs, un disseny responsable i seriós, guiat pel criteri de proporcionar una formació sòlida, amb projecció als estudis posteriors. El Treball de Recerca (TR) comença amb una fase preparatòria durant el primer trimestre del 1r curs que acaba amb la jornada de presentació dels TR dels alumnes de 2n curs a darrers de desembre. Al gener l’alumne fa una proposta de possibles TR i al febrer se li atorga l’opció més adient i un tutor-TR que farà el seguiment i assessorament, amb lliurament de qualificacions. Ja a segon curs, a l’octubre es presenta una memòria provisional i, al desembre, la memòria definitiva. La cloenda es la presentació al Tribunal, amb l’assistència opcional d’alumnes de 1r curs.